letecký pohled na Údavy hasičská soutěž opravená zbrojnice Údavské osmičky hasičská fontána rybářské závody hasičská soutěž

Parcelní protokol obce Údavy z roku 1876

V Našich novinách 3/2015 vyjde (a na internetovém vydání NN už vyšel) článek o pracelním protokolu Údav z roku 1876. Protože ale v novinách nebylo možno přetisknout celou tabulku, kde je možné dohledat všechny pozemky a vlastníky z té doby a porovnat z dnešním stavem, přetiskujeme tento článek i na našich stránkách, kde si v textu můžete na zmíněnou tabulku "prokliknout". Najdete tam všechny vlastníky a čísla popisná, ve ketrých žili, a porovnat tehdejší stav se stavem dnešním. Tabulku s trpělivostí jemu vlastní zpracoval údavský kronikář Ota Formánek, autor článku.

Parcelní protokol obce Údavy z roku 1876

 

Mezi archiváliemi, které jsme si prostřednictvím Městského úřadu ve Ždírci n. D. půjčili ze Státního okresního archivu v Havl. Brodě, je také Protokol parcelní obce Údavy. Datován je 30. ledna 1876 v Chrudimi a popisuje tedy skutečnost roku 1875. Zpracován byl – jak jinak, když stát pracuje – pro účely daňové. V té době patřily Údavy (tehdy Oudavý) do politického okresu chotěbořského, kde byl i Berničný úřad, ale Zemská komise pro daň pozemkovou sídlila v Chrudimi. Rozměry pozemků jsou uvedeny v dolnorakouských jitrech, každé jitro se skládalo z 1600 sáhů čtverečních. Sáh čtverečný převeden na metry dá 3,6 m². Rakouské jitro bylo u nás zavedeno v r. 1764. Celková plocha údavského katastru činila 648 jiter a 70 čtverečních sáhů. Jedno jitro byla plocha o 5754 m², jednalo se tedy o cca 373 ha. Nahlédněme tedy krátce do pozemkového vlastnictví na údavském katastru , jak je uvedeno v Protokolu parcelním – je tomu právě 140 let.

Mezi pozemky tzv. nepoplatné patřily plochy zastavěné a nádvoří, okresní silnice a část obecního majetku (cesty, náves apod.). Celková plocha činila 20 jiter a 1035 sáhů čtverečních (cca 11,9 ha). Z toho jiter - sáhů

Plochy zastavěné a nádvoří 2 – 1591

Okresní silnice 5 – 1189

Obec 11 – 1455

Vlastníky ploch zastavěných a nádvoří byly výlučně údavští občané. Jedinou výjimkou je Spolek rakouské severozápadní dráhy, který vlastnil 187 sáhů zastavěné plochy a nádvoří – je možné, že u zastávky stál již nějaký objekt, protože u této položky je uvedeno domovní číslo (34). Mohlo se ale jednat o strážní domek.

Pozemky tzv. poplatné jsou rozděleny mezi obec, údavské občany, 3 osoby v Údavách nebydlící a Spolek rak. severozápadní dráhy. Z občanů neúdavských to byl především Goldreich Filip z Brunecku (Nový Studenec), dále Josef Drápalík (Všeradov č.12) a Jan Joska z Dlouhého, č.2. Pozemky poplatnými byly louky, role, pastviště, zahrady, lesy, soukromé cesty a kupodivu i železná dráha.

Pozemky poplatné měly výměru 627 jiter a 635 sáhů čtverečních (cca 361,1 ha) a byly rozděleny takto: jiter - sáhů

Obec 103 – 750

Goldreich Filip z Brunecku 195 – 1059

Josef Drápalík, Všeradov 2 – 850

Jan Joska, Dlouhý 15 – 1166

Obyvatelé Údav 307 – 101

Spolek rak. sev-záp. dráhy 2 – 1509

Jako příklad skladby pozemků uvádíme plochy v majetku největšího individuálního vlastníka pana Filipa Goldreicha z Nového Studence. Šlo o louku 26 – 829, role 41 – 1086, pastviště 2 – 796, les 123 – 937, soukromou cestu 0 – 1543 a potok 0 – 668. Dalším důležitým vlastníkem byla obec. Vlastnila louky (9-268), role (5-303), pastviště (18-1160), les (70-534) a 85 sáhů zahrady. Největším pozemkovým vlastníkem z údavských občanů byl pan František Blažek z č.16, kterému patřila rozloha více než 55 jiter, převážně louky, role a les. Naproti tomu u 20 domovních čísel nejsou uvedeny žádné zemědělské pozemky (kromě menších zahrad) - šlo tedy patrně o řemeslníky. Z hlediska druhů pozemků byl údavský katastr před 140 roky rozčleněn takto : louky 133 – 465, role 228 – 1351, pastviště 25 – 1258, les 233 – 186, zahrady 1 – 792, soukromé cesty 1 – 806, potok 0 – 668 a železnice 2 – 1509.

Celý parcelní protokol, přenesený do tabulky se všemi tehdejšími vlastníky, můžete shlédnout zde.

I když je Protokol parcelní zpracován precizně, přesto se vyskytly některé nejasnosti. Např. o kolik fyzických vlastníků se vlastně jednalo nelze jednoznačně rozhodnout. Některá jména jsou uvedena u dvou i tří různých objektů – jsou to různé osoby téhož jména i příjmení nebo jeden majitel vlastnil více objektů ? Nevíme. Domovních čísel je zaznamenáno 35 (u jednoho čísla jsou uvedeni 2 vlastníci), různých jmen je 28. Nebo : u jednoho domovního čísla není uvedena zastavěná plocha - byl tedy objekt v danou dobu zbourán, číslo ponecháno a později dům znovu postaven ? Nevíme. Tato, v současnosti pro nás nepřesná fakta, by se možná dala v budoucnosti objasnit. Ale jak pozemkové vlastnictví, resp. nevlastnicví, ovlivňovalo sousedské vztahy, společenskou atmosféru v obci, zda závist vítězila, to se ze starých čísel poznat nedá. Lze jen předpokládat, že lidská povaha se v průběhu staletí v zásadě nemění.

Ota Formánek, kronikář obce ÚdavyAktuality

9.5.2024 čestný starosta sboru slaví 85 více...
1.5.2024 pálení čarodějnic se vydařilo více...
21.4.2024 okolo naší obce více...

Kalendář akcí

přihlaste se do 8. května 2024 více...

Kontakty

SDH Údavy
Údavy 43
58263 Ždírec nad Doubravou

IČ: 15060390

Bankovní spojení
č.ú. 103449740/2250

info@sdhudavy.cz
www.sdhudavy.cz

Náměty a připomínky k webu adresujte kronikáři SDH Oldřichu Miltovi.
telefon 774 277 622
e-mail oldrich.milt@seznam.cz


Nordic Telecom