letecký pohled na Údavy hasičská soutěž opravená zbrojnice Údavské osmičky hasičská fontána rybářské závody hasičská soutěž

Info a pozvánka na jednání o uzavírce silnice přes Údavy

 

 

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, Česká republika

tel.: 564 602 245, e-mail: posta@kr-vysocina.cz                                dle rozdělovníku

 Váš dopis značky/ze dne            Číslo jednací

KUJI 64985/2022 ODSH 589/2022 PM/U


Vyřizuje/telefon Bc. Matěj Petr 564 602 245


V Jihlavě dne 26. 7. 2022

 Pozvánka na ústní jednání

 Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný silniční správní úřad podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) obdržel dne 29. 4. 2022 žádost od právnické osoby Ředitelství silnic s dálnic ČR, IČO: 659 93 390, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 v zastoupení na základě plné moci podnikající fyzickou osobou Martinem Lískou, IČO: 427 44 482, Husova 1871, 580 01 Havlíčkův Brod (dále jen „žadatel“) o povolení úplné uzavírky silnice první třídy I/37 v úseku od hranic Kraje Vysočina a Pardubického kraje (místní část Dlouhý) po křižovatku se silnicí I/34 ve Ždírci nad Doubravou.

 Dne 16. 5. 2022 byla navržená uzavírka projednána s účastníky řízení a dotčenými orgány. Žadatel následně informoval krajský úřad, že uzavírka v navrženém termínu a rozsahu nebude realizována.

 Dne 25. 7. 2022 požádal žadatel o úpravu termínu a rozsahu uzavírky. Nový termín uzavírky je od 15. 8. 2022 do 31. 10. 2022. V době od 1. 11. 2022 do 30. 11. 2022 budou probíhat dokončovací práce za omezení provozu na posuvná pracovní místa. Nová etapizace stavby je patrná z grafické přílohy.

 Objízdná trasa je navržena ve stejném rozsahu jako v původní žádosti, tj. následovně:

Pro vozidla do 3,5 t ve směru Ždírec nad Doubravou Trhová Kamenice

z křižovatky I/37 a I/34 ve Ždírci nad Doubravou po I/34 přes Kohoutov, Benátky a Chlum do Hlinska, dále po II/343 přes Rváčov do Trhové Kamenice – jednosměrně značená

Pro vozidla do 3,5 t ve směru Trhová Kamenice Ždírec nad Doubravou

z křižovatky I/37 a II/343 v Trhové Kamenici přes Travnou a Dolní Bradlo, po II/344 přes Lipku, Modletín, Rušínov a Hranice do Chotěboře, po silnici II/345 na ul. Krále Jana a silnici II/351 na ul. Žižkova a dále přes Dobkov a Počátky do České Bělé, po silnici III/3509 k silnici I/34 a po I/34 do Ždírce nad Doubravou – jednosměrně značená

Krajský úřad Kraje Vysočina Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749

ID datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Pro vozidla nad 3,5 t obousměrně

z křižovatky I/37 a I/34 ve Ždírci nad Doubravou po I/34 do Havlíčkova Brodu, dále po I/38 přes Radostín, Kámen, Olšinky, Horky a Drobovice na I/17; odtud přes Horní Bučice, Vrdy, Podhořany, Nový Dvůr, Bukovinu, Stojice, Heřmanův Městec a Bylany do Chrudimi na ul. Čáslavská; dále po ul. Masarykovo nám., Poděbradova, Tovární a Dašická na I/37 (obchvat Chrudimi) a přes Novou Ves a Rohoznou do Trhové Kamenice

V uzavřeném úseku a na objízdných trasách se nachází následující železniční přejezdy: I/37, ul. Chrudimská, Ždírec nad Doubravou

II/343, ul. Rváčovská, Hlinsko II/351, ul. Žižkova, Chotěboř I/37, Vrdy, Koudelov

I/17, ul. Chrudimská, Vrdy

I/17, ul. Čáslavská, Heřmanův Městec I/17, Bylany

I/17, Bylany – Chrudim ul. Dašická, Chrudim – 2x

Obsluha jednotlivých obcí u jednotlivých úseků bude upřesněna na ústním jednání. Návrh vedení veřejné linkové autobusové dopravy bude projednán na ústním jednání.

Ve smyslu § 49 odst. 1 správního řádu nařizuje v této věci krajský úřad ústní jednání, které se bude konat

1. srpna 2022 (pondělí) v 10:30 hodin na Městském úřadu Ždírec nad Doubravou

Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou

Podle ustanovení § 38 správního řádu máte možnost jako účastník řízení nahlížet do spisu.

Podle § 36 odst. 1 správního řádu mohou účastníci předmětného řízení činit své návrhy nejpozději na tomto jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Krajský úřad dává účastníkům možnost dle § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí.

Krajský úřad poučuje účastníky řízení o tom, aby veškeré skutečnosti a návrhy uplatnili u správního orgánu I. stupně, protože dle ustanovení § 82 odst. 4 správního řádu k novým skutečnostem a návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve.

Účastníci řízení jsou povinni se prokázat průkazem umožňujícím identifikovat jejich totožnost. Průkaz musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu. V případě právnické osoby předložit doklad opravňující k jednání.

 V Jihlavě dne: 26. 7. 2022

Bc. Matěj Petr

úředník odboru dopravy a silničního hospodářství elektronicky podepsáno

Příloha: 1x grafická příloha – etapizace uzavírky

 

 

 

 

Aktuality

22.2.2024 jak jezdí řidiči více...
4.2.2024 byli jsme při tom více...
14.1.2024 hodnotila a stanovila plán práce více...
1.1.2024 u hasičské zbrojnice více...

Kalendář akcí

hudba, tanec, soutěže více...

Kontakty

SDH Údavy
Údavy 43
58263 Ždírec nad Doubravou

IČ: 15060390

Bankovní spojení
č.ú. 103449740/2250

info@sdhudavy.cz
www.sdhudavy.cz

Náměty a připomínky k webu adresujte kronikáři SDH Oldřichu Miltovi.
telefon 774 277 622
e-mail oldrich.milt@seznam.cz


Nordic Telecom